Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

W.F.H.U. DAMAKO Sp. z o.o. z siedzibą Ul. 1 Maja 67, 62-052 Rosnówko

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie sie odbywać na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO (zawarta umowa i wypełnienie obowiązku prawnego) oraz

– w celu niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora wynikających z zawartej umowy oraz wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prawa podatkowego.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub/i do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okresu niezbędnego do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby umowa mogła zostać zawarta i wykonana. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zawiązania i realizacji umowy.

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:

– Pracownicy/zleceniobiorcy Administratora

– Podmiot świadczący usługi obsługi hostingowej, w tym poczty elektronicznej

– Podmiot świadczący obsługę prawna

– Podmiot świadczący obsługę informatyczna

– Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.